Statut fundacji

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Wakacje Marzeń”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Romualda Simurę, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dariusza Kupisa w Kancelarii Notarialnej w Pabianicach przy ulicy Zamkowej nr 42.

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991r. Nr.46, poz.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji i adresem.
Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym.
Fundacja używa pieczęci prostokątnej z nazwą, adresem i telefonem.

§5

Siedzibą Fundacji są Pabianice w woj. łódzkim.

§6

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem RP.

§7

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§8

Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§9

Fundacja może ustanowić znak firmowy, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla fundacji.

§10

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§11

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja prowadzi działalność w zakresie organizacji pożytku publicznego i dla celów płynności finansowej prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną.
Działalność odpłatna, prowadzona jest w celu pokrycia kosztów działalności statutowej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

§12

Celami Fundacji są:

1 Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

2 Niesienie pomocy finansowej, dzieciom, młodzieży i osobom starszym w realizacji działań turystycznych, krajoznawczych, wypoczynkowych i rekreacyjno-sportowych.

3 Promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia

§13

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1 Organizację i finansowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych w kraju i za granicą.

2 Zakup ruchomości i nieruchomości potrzebnych do realizacji celów Fundacji.

3 Współpracę z instytucjami państwowymi i prywatnymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi, wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

4 Prowadzenie akcji informacyjnej, oświatowej i popularyzatorskiej, na temat aktywnych form spędzania wolnego czasu.

5 Przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działań statutowych Fundacji

6 Organizowanie i finansowanie imprez krajoznawczych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

7 Organizowanie festynów oraz zbiórek publicznych.

§14

Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§15

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000zł (tysiąc złotych), oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działania.

§16

1 Źródłami finansowania fundacji są:

a darowizny, spadki, zapisy otrzymywane z Polski i zagranicy,
b dotacje i subwencje instytucji i osób prawnych, krajowych i zagranicznych
c dochody ze zbiórek, aukcji, licytacji, nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy,
d dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych Fundacji, odsetek bankowych od odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych,
e dywidendy i zyski z akcji i udziałów

2. Fundacja może zaciągać pożyczki i kredyty na cele Fundacji oraz realizować przychody w celu spłaty pożyczek i kredytów.

§17

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych oraz w papierach wartościowych.

§18

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji

§19

Fundacja korzysta ze zwolnienia od obciążenia podatkiem dochodowym od osób prawnych w zakresie dochodów przeznaczonych na cele statutowe (art.17 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. Z 2000r. Nr. 54, poz. 654 z późn. Zm.)

Rozdział IV

Organy fundacji

§20

Organami Fundacji są:

1 Zarząd Fundacji

2 Komisja Rewizyjna

§21

1 Funkcję kierowniczo-zarządzającą Fundacji pełni Zarząd Fundacji

2 Skład Zarządu powołuje Fundator

3 Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieoznaczony

4 Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób.

5 Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia lub zrzeczenia się mandatu.

6 Pracami Zarządu kieruje Prezes wybierany przez Zarząd ze swojego grona

7 Zarząd Fundacji podejmuje uchwały większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego członków

§22

Członkowie Zarządu:
- pełnią funkcję społecznie.
- nie mogą byc osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§23

Zarząd Fundacji:

- kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

- uchwala roczne i wieloletnie programy Fundacji

- zarządza majątkiem Fundacji

- podejmuje decyzje przyjmowania subwencji, darowizn i zapisów

- składa roczne sprawozdania z działalności Fundacji i Komisji Rewizyjnej

§24

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu.

§25

Zarząd Fundacji powołuje Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób, co dwa lata.

Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd Fundacji pod względem:

- działalności finansowo-gospodarczej,

- zgodności z przepisami prawa,

- zgodności ze Statutem Fundacji.

Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie finansowe Fundacji.

§26

Zebrania Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej zwoływane są na wniosek Prezesa Fundacji.

§27

Fundacja posiada organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:

a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

c. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

Zabrania się z majątku i funduszy Fundacji:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział V

Zmiana Statutu Fundacji

§28

Zarząd Fundacji może zmienić cele fundacji, podejmując uchwałę większością głosów.

§29

Decyzję o zmianie Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, większością głosów

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidacji dokonuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§31

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji większością głosów.